Pendrive karta kredytowa – stworzony pod nadruk full color

Pendrive karta kredytowa 4GB
Pendrive karta kredytowa 4GB

SKU: KARTA231

Materiał: Plastikowy

Pendrive karta kredytowa 16GB
Pendrive karta kredytowa 16GB

SKU: KARTA231

Materiał: Plastikowy

Pendrive karta kredytowa 32GB
Pendrive karta kredytowa 32GB

SKU: KARTA231

Materiał: Plastikowy

Pendrive karta kredytowa 64GB
Pendrive karta kredytowa 64GB

SKU: KARTA231

Materiał: Plastikowy

Pendrive karta kredytowa 2GB
Pendrive karta kredytowa 2GB

SKU: KARTA232

Materiał: Plastikowy

Pendrive karta kredytowa 4GB
Pendrive karta kredytowa 4GB

SKU: KARTA232

Materiał: Plastikowy